logo

Posts Tagged ‘ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน’

  • February 9, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน

ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน

รายละเอียด ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน ขายแผ่นยาง มาตรฐาน ที่แผ่นยางลดแรงกระแทกได้ผ่านหลักสากล เพราะเนื่องจาก แผ่นยางลดแรงกระแทกจะต้องสามารถที่จะใช้งานในเรื่องของการผลิต อุตสาหกรรมหนัก ขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมรถยนต์ เพราะยาง ลดแรงกระแทกไปทำเป็นรูปแบบชิ้นงานที่ต้องการ ยางขอบประตูรถยนต์ ยางแก้มรถยนต์ ท่อยางเครื่องยนต์ จึงต้องมีความเป็นหลักสากล มาตรฐานได้ชัดเจน ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 การใช้งาน ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน : ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน ทางการวิจัย / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน ห้องทดลอง / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน ห้องแลป / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน ซับเสียง / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน ฟองน้ำ / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน สัมผัสอาหาร / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน Food Grade / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน FDA Approved / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน Food Grade Approved / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน สายพานการผลิต / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน รองกระจก วัตถุดิบ ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน : แผ่นยางNR / แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise /
Read More