logo

Posts Tagged ‘แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade’

  • February 9, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade

แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade

รายละเอียด แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade ยาง silicone จะต้องเป็น ยาง silicone  นำไปใช้ในเรื่องของการผลิต น้ำดื่ม อาหารขนม ได้ดี มีความปลอดภัย และสามารถทำการใช้รูปแบบชิ้นงานประเภท ด้านต่างๆ มีแต่ยาง silicone ประเภทนี้เท่านั่น ที่สามารถใช้งานได้ ที่นำมาทำเป็น ชิ้นงานได้หลากหลาย รูปแบบ สีสัน เพื่อความต้องการต่องานที่มีแต่ Food grade เท่านั่น ที่ตอบสนองความต้องการได้ นอกจากนี้ Silicone ยังใช้งานในเรื่องประเภท ด้านอื่นได้ดี อีกด้วย ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185   การใช้งาน แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade : แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade สำหรับโรงงาน / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade รองเครื่องจักร / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade กันรอย / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade สี่เหลี่ยม / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade ทนน้ำ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade ทนน้ำ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade ทนน้ำมัน / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade ทนความร้อน / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade / แผ่นยางสัมผัสอาหาร
Read More