logo

Posts Tagged ‘แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน’

  • February 9, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน

แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน

รายละเอียด แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน ความแตกต่างของชนิด ประเภท และการใช้งานของแผ่นยางประเภทตามงานต่างๆ  เหมือนกัน มีชื่อว่า NR EPDM CR Viton Silicone เราจะขอพูดถึงยาง Silicone  เป็นยางชนิดเดียว เด่นในเรื่องความเป็นกลาง ที่สามรถใช้ในเรื่องการเป็นส่วนประกอบ สำหรับเป็นชิ้นงานการผลิตอาหาร เครื่องน้ำดื่ม ที่ท่านต้องการจะนำไปใช้ ทำสิ่งของรับประทาน เพราะยาง silicone จะเหมาะสมเป็นยางที่ไม่ส่งผล และยังทำเป็นชิ้นงาน ขึ้นรูปในการใช้งานได้ ตามแต่ท่านที่จะใช้ต้องการ ความเป็นยาง Food grade ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185   การใช้งาน แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน : แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน ทนสารเคมี / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน น้ำมันจากพืช / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน ทนน้ำมันจากสัตว์ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน ทนกรด / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน ทนด่าง / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน ทนน้ำมันเครื่อง / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน ทนสารละลาย / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน ทางการแพทย์ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน medical grade / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน รองชิ้นงาน / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน รองรายผลิต วัตถุดิบ แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน : แผ่นยางNR
Read More