logo
  • April 13, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน

แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน

รายละเอียด แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน

ไม่ยากหากท่านจะศึกษาลองสอบถาม กับทางผู้ผลิต ด้วยความใส่ใจ แนะนำเพื่อให้ได้ ประโยชน์แกท่าน ในการนำยางไปใช้งานได้ตรง แมคในการทำงานด้าน ประเภทที่ต้องการแผ่นยางลดแรงกระแทกในการจะนำไปทำเป็นยาง ขึ้นรูปทำท่อยาง ซีลยาง ยางขอบประตู ยางหุ้มฉนวนไฟฟ้า นับว่ายาง ลดแรงกระแทกมีความเหมาะสมในการทำงานด้านนี้อย่างเหมาะสมในต้องการการใช้งาน

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  : แผ่นยางเอ็นอาร์ /  แผ่นยางเอ็นบีอาร์ / แผ่นยางอีพีดีเอ็ม / แผ่นยางซีอาร์ / แผ่นยางซิลิโคน / แผ่นยางไวตัน / แผ่นยางลายเหรียญ / แผ่นยางลายเช็คเกอร์ / แผ่นยางลายล่อนตรง / แผ่นยางลายไดมอน / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน   อุตสาหกรรม

แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  : แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  สำหรับม้า / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  คอกม้า / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  คอกวัว / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  คอกปศุสัตว์ / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  คอกหมู / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  คอกแพะ / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  คอกแกะ / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  คอกโค / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  คอกโค /แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  ทนแรงฉีกขาด / /แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  ทนการสึกหรอ / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  ฉนวนทนความร้อน / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  ฉนวนกันความร้อน

ขนาด แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  : แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  1 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  2 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  3 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  4 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  5 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  6 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  8 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  10 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  12 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  15 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  20 mm. / แผ่นยางรองกันกระแทก ทนความร้อน  25 mm.