logo
  • February 9, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน

ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน

รายละเอียด ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน

ขายแผ่นยาง มาตรฐาน ที่แผ่นยางลดแรงกระแทกได้ผ่านหลักสากล เพราะเนื่องจาก แผ่นยางลดแรงกระแทกจะต้องสามารถที่จะใช้งานในเรื่องของการผลิต อุตสาหกรรมหนัก ขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมรถยนต์ เพราะยาง ลดแรงกระแทกไปทำเป็นรูปแบบชิ้นงานที่ต้องการ ยางขอบประตูรถยนต์ ยางแก้มรถยนต์ ท่อยางเครื่องยนต์ จึงต้องมีความเป็นหลักสากล มาตรฐานได้ชัดเจน

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

การใช้งาน ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน : ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน ทางการวิจัย / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน ห้องทดลอง / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน ห้องแลป / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน ซับเสียง / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน ฟองน้ำ / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน สัมผัสอาหาร / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน Food Grade / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน FDA Approved / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน Food Grade Approved / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน สายพานการผลิต / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน รองกระจก

วัตถุดิบ ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน : แผ่นยางNR / แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน อุตสาหกรรม

ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

ขนาด ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน : ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน 1 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน 2 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน 3 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน 4 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน 5 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน 6 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน 8 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน 10 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน 12 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน 15 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน 20 mm. / ไดอะแฟรมแผ่นยางทนความร้อน 25 mm.