logo
  • February 9, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade

แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade

รายละเอียด แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade

ยาง silicone จะต้องเป็น ยาง silicone  นำไปใช้ในเรื่องของการผลิต น้ำดื่ม อาหารขนม ได้ดี มีความปลอดภัย และสามารถทำการใช้รูปแบบชิ้นงานประเภท ด้านต่างๆ มีแต่ยาง silicone ประเภทนี้เท่านั่น ที่สามารถใช้งานได้ ที่นำมาทำเป็น ชิ้นงานได้หลากหลาย รูปแบบ สีสัน เพื่อความต้องการต่องานที่มีแต่ Food grade เท่านั่น ที่ตอบสนองความต้องการได้ นอกจากนี้ Silicone ยังใช้งานในเรื่องประเภท ด้านอื่นได้ดี อีกด้วย

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

การใช้งาน แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade : แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade สำหรับโรงงาน / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade รองเครื่องจักร / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade กันรอย / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade สี่เหลี่ยม / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade ทนน้ำ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade ทนน้ำ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade ทนน้ำมัน / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade ทนความร้อน / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade ทนการเสื่อมสภาพ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade ทนการสภาพแวดล้อม

วัตถุดิบ แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade อุตสาหกรรม

แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

ขนาด แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade : แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade 1 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade 2 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade 3 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade 4 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade 5 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade 6 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade 8 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade 10 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade 12 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade 15 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade 20 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร Food Grade 25 mm.