logo
  • February 9, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน

แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน

รายละเอียด แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน

ความแตกต่างของชนิด ประเภท และการใช้งานของแผ่นยางประเภทตามงานต่างๆ  เหมือนกัน มีชื่อว่า NR EPDM CR Viton Silicone เราจะขอพูดถึงยาง Silicone  เป็นยางชนิดเดียว เด่นในเรื่องความเป็นกลาง ที่สามรถใช้ในเรื่องการเป็นส่วนประกอบ สำหรับเป็นชิ้นงานการผลิตอาหาร เครื่องน้ำดื่ม ที่ท่านต้องการจะนำไปใช้ ทำสิ่งของรับประทาน เพราะยาง silicone จะเหมาะสมเป็นยางที่ไม่ส่งผล และยังทำเป็นชิ้นงาน ขึ้นรูปในการใช้งานได้ ตามแต่ท่านที่จะใช้ต้องการ ความเป็นยาง Food grade

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

 

การใช้งาน แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน : แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน ทนสารเคมี / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน น้ำมันจากพืช / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน ทนน้ำมันจากสัตว์ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน ทนกรด / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน ทนด่าง / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน ทนน้ำมันเครื่อง / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน ทนสารละลาย / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน ทางการแพทย์ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน medical grade / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน รองชิ้นงาน / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน รองรายผลิต

วัตถุดิบ แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน : แผ่นยางNR /  แผ่นยางNBR / แผ่นยางEPDM / แผ่นยางCR / แผ่นยางSilicone / แผ่นยางviton / แผ่นยาง striped Coin/ แผ่นยาง striped Checker / แผ่นยาง striped This cruise / แผ่นยาง striped Dimon / แผ่นยางเสริมผ้าใบ

แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน อุตสาหกรรม

แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน อุตสาหกรรมความปลอดภัย / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

ขนาด แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน : แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน 1 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน 2 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน 3 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน 4 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน 5 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน 6 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน 8 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน 10 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน 12 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน 15 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน 20 mm. / แผ่นยางสัมผัสอาหาร รองชิ้นงาน 25 mm.